آثَار

ریشه کلمه

«آثار» از مادّه «اثر» جمع «اثر» در اصل، به معناى جاى پاست، ولى، به هر علامتى که از چیزى باقى مى ماند «اثر» گفته مى شود.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...