يَغْفِر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«غفران» به معناى پوشاندن گناه و به فراموشى سپردن آن است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...