وَجِلَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن فرس) [حجر:53]. گفتند: نترس ما به تو پسر دانائى را مژده مى‏دهيم كه متولد خواهد شد طبرسى فرموده: وجل، فزع، خوف، يك چيز اند. وَجِل: (به فتح واو و كسر جيم) ترسان و خائف [مؤمنون:60]. و دلهايشان ترسان است كه آنها به سوى پروردگارشان بر مى‏گردند. [حجر:52]. گفت ما از شما ترسانيم. * [انفال:2]. ظاهرا اين خوف مثل خشيت در اثر تعظيم خداست راغب وجل را احساس خوف گفته و آن در اين آيه بهتر تطبيق مى‏شود. يعنى: اهل ايمان آنهااند كه چون خداياد شود دلهاى آنان احساس خوف كند.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...