نَزْغ

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

با توجّه به این که «نَزْغ» به معناى وارد شدن در کارى به قصد فساد و افساد است، دلیل بر این است که وسوسه هاى شیطانى در این گونه ماجراها همیشه نقش مهمى دارد، ولى قبلاً هم گفته ایم که از این وسوسه ها به تنهایى کارى ساخته نیست، تصمیم گیرنده نهایى خود انسان است، بلکه او است که درهاى قلب خود را به روى شیطان مى گشاید و اجازه ورود به او مى دهد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...