لَمَحْجُوبُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حجب و حجاب هر دو مصدر و به معنى پنهام كردن و منع از دخول است. حجاب به معنى پرده نيز است (اقرب الموارد). [فصّلت:5]، [مطففين:15] حقا كه آنها آن روز از پروردگارشان در پرده‏اند و يا از رحمت خدا ممنوع اند. [احزاب:53] چون از زنان پيغمبر متاعى خواسنيد تز پس پرده بخواهيد . اين همان آيه حجاب درباره زنان آن حضرت است و با تنقيح مناط شامل زنان ديگر هم مى‏شود و اين غير از پوشيده بودن زن از نا محرم است كه در سوره نور آمده بعضى‏ها از اين آيه چنين فكر كرده‏اند كه زن مطلقا بايد در پس پرده و حجاب باشد، غافل از آنكه مضمون آيه چيز ديگرى است . [شورى:51]. آيه شريفه در بيان سخن گفتن خدا با انبیاء است و آن از سه قسم خارج نيست اول وحى بدون واسطه آن ظاهراً آنست مه خدا به قلب پيغمبر القا كند، دوّم سخن گفتن از پس پرده مثل حضرت موسى كه خدا كلام. صدا آفريد و موسى شنيد [نساء:164]، [بقره:253] سوّم آمدن ملك و آوردن وحى است مثل آمدن جبرئيل . نا گفته نماند: هر سه قسم، سخن گفتن خداست اعمّ از آنكه اطلاق كلام در اين مورد حقيقت باشد يا مجاز و زيرا هر سه قسم استثناء است از «ما...يكلمه» و نيز نا گفته نماند قسم اوّل در انبیاء و غير انبیاء است مثلا درباره مادر موسى آمده [قصص:7]، [طه:38] و نيز درباره بعضى حشرات و غيره آمده [نحل:68]، [فصّلت:12]. بايد وحى انبیاء مرتبه اعلاى آن باشد كه آنان يقين مى‏كردند اين القاء حتماً از جانب خداست. مشروح سخن در (و ح ى) خواهد آمد. [اسراء:45]. چون «مستوراً» صفت حجاب است لذا اين حجاب غير مرئى است: مؤمن و غير مؤمن مثل عالم و غير عالم با آنكه در كنار هم اند از هم بيگانه‏اند و فاصله زياد دارند و به زبان هم آشنا نيستند و ميانشان پرده نامرئى وجود دارد كه از هم جدا شان مى‏كند. تعجّب نادان از دانا بيش از تعجّب دانا از نادان است .


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...