سُعُر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«سُعُر» (بر وزن شتر) جمع «سعیر» در اصل به معناى آتش برافروخته و پر هیجان است، و گاه به معناى «جنون» نیز آمده; چرا که در حالت جنون، هیجان خاصى به انسان دست مى دهد، و لذا به «شتر دیوانه» «ناقة مسعورة» مى گویند.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

فروزان شدن آتش و فروزاندن آن راغب گفته: سعر، التهاب و شعله ور شدن آتش است و ثلاثى و تفعيل و افعال آن همه به معنى افروختن است و مسعر چوبى است كه لفروخته شود. در اقرب آمده «سعر النار و الحرب: اوقد هما و اشعلهما و هيّجيها». [تكوير:12-13]. سعير از نامهاى جهنّم است و اين به واسطه افروخته شدن آن است. و فعيل در اينجا به تصديق راغب به معنى مفعول است و در بعضى آيات به جاى جهنّم به كار رفته مثل [نساء:10]، [فرقان :11]. و در بعضى آيات حال و وصف جهنّم آمده نظير [نساء:55]. بس است جهنم افروخته. اين كلمه شانزده بار در قرآن آمده است. و در تمام موارد در جهنّم آخرت به كار رفته جز در آيه [سباء:12]. اين آيه درباره مسخر بودن شياطين به سليمان است و ظاهراً مراد از آن عذاب دنيا كه خدا به آنها فهمانده بود در صورت سرپيچى از طاعت سليمان گرفتار عذاب خواهند بود. و نيز در آيه [ملك:5]. شايد مراد از عذاب سعير تيرهاى شهاب و همان رجوم باشد. سُعُر (به ضم س ، ع) جمع سعير و دو بار در قرآن آمده است. [قمر:24]، [قمر:47]. در آيه اول احتمال داده‏اند كه سعر مفرد و به معنى جنون يا رنج باشد و آن به سياق آيه مناسب است صحاح در ذيل آيه فوق از فرّاء نقل كرده كه سعر الجنون و به شتر ديوانه گويند: ناقة مسعورة. طبرسى و اقرب نيز بدان تصريح كرده‏اند معنى آيه اول: قوم ثمود گفتند: آيا بشرى را كه اينصورت در گمراهى و ديوانگى هستيم. ولى آن در آيه دوّم جمع سعير است يعنى: گناهكاران در گمراهى از سعادت و در آتش‏هاى افروخته‏اند. * [تكوير:12-13]. لذا شرط مستقبل است از اين ايه فهميده مى‏شود كه جهنّم هنوز افروخته نشده در آينده فروزان خواهد گرديد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...