ریشه موت

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۶۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

مرگ. [بقره:94]. فعل آن از باب نَصَرَ يَنْصُرُ و عَلِمَ يَعْلَمُ مى‏آيد على هذا «ماتَ‏ يَموتُ» و «ماتَ یَماتُ»هر دو صحيح است. در آيه [آل عمران:158]. ايضاً آيه 157. كه «مُتُم» به ضمّ ميم آمده از نصرينصر است ولى در آيه [مؤمنون:35]. كه در قرآنها با كسر ميم آمده از عَلِمَ يَعْلَمُ است، بيضاوى در ذيل آيه اوّل گفته: نافع، حمزه و كسائى آنرا به كسر ميم خوانده‏اند از ماتَ يَماتُ. در مجمع فرموده: نافع و اهل كوفه جز عاصم به كسر ميم خوانده‏اند (البتّه در آل عمران). ولى در آيه مؤمنون ظاهراً كسر اجماعى است. *** قرآن ضلالت و بى ايمانى و كفر را موت مى داند چنانكه فرموده: [انعام:122]. در اين آيه آدم گمراه مرده و آدم هدايت يافته زنده به حساب آمده است و نيز خطاب به رسول «صلى الله عليه واله» فرموده: [روم:52]. تو مردگان را شنوا نتوانى كرد و نيز فرموده [فاطر:22]. پس مؤمنون زنده و كافر مرده است. *** مَيت و ميّت: هر دو به معنى مرده است. مثل [انعام:122]. [فرقان:49]. كه در مرده انسان وغيرانسان است و مثل [زمر:30]. [اعراف:57]. كه در باره انسان و غيرانسان هر دو آمده است. جمع آن اَمْوات، مَوْتى: مَيِتوُن و ميتون آمده مثل [فاطر:22]. [بقره:73]. [مؤمنون:15]. ولى ميتون با تخفيف در قرآن نيامده است. مَوْتَة: مرگ و آن اخص از موت و گويا تاء آن براى وحدت است [دخان:56]. مَمات: نيز به معنى موت است. [اسراء:75]. مَيْتَة: مؤنث ميت و در عرف شرع حيوانى است كه بدون ذبح شرعى مرده است خواه خودبخود بميرد و يا به ذبح غيرشرعى. [مائده:3]. در آيه [يس:33]. در معناى اولى به كار رفته است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْمَوْتِ‌ ۱۴
أَمْوَاتاً ۳
يُمِيتُکُمْ‌ ۴
مَوْتِکُمْ‌ ۱
الْمَوْتَى‌ ۱۷
الْمَوْتَ‌ ۱۰
تَمُوتُنَ‌ ۲
الْمَوْتُ‌ ۱۱
أَمْوَاتٌ‌ ۲
مَاتُوا ۷
مَوْتِهَا ۱۱
الْمَيْتَةَ ۲
فَيَمُتْ‌ ۱
مُوتُوا ۲
يُمِيتُ‌ ۹
أُمِيتُ‌ ۱
فَأَمَاتَهُ‌ ۱
الْمَيِّتِ‌ ۵
الْمَيِّتَ‌ ۳
مَاتَ‌ ۲
تَمُوتَ‌ ۱
مُتُّمْ‌ ۲
يَمُوتُونَ‌ ۱
مَوْتِهِ‌ ۲
الْمَيْتَةُ ۲
مَيْتاً ۵
مَيْتَةً ۲
مَمَاتِي‌ ۱
تَمُوتُونَ‌ ۱
مَيِّتٍ‌ ۲
بِمَيِّتٍ‌ ۱
نُمِيتُ‌ ۲
يَمُوتُ‌ ۵
الْمَمَاتِ‌ ۱
مِتُ‌ ۲
أَمُوتُ‌ ۱
مِتَ‌ ۱
لَمَيِّتُونَ‌ ۱
مِتُّمْ‌ ۱
نَمُوتُ‌ ۲
مِتْنَا ۵
مَوْتاً ۱
يُمِيتُنِي‌ ۱
تَمُوتُ‌ ۱
الْأَمْوَاتُ‌ ۱
فَيَمُوتُوا ۱
بِمَيِّتِينَ‌ ۱
مَوْتَتَنَا ۱
مَيِّتٌ‌ ۱
مَيِّتُونَ‌ ۱
تَمُتْ‌ ۱
أَمَتَّنَا ۱
مَوْتَتُنَا ۱
الْمَوْتَةَ ۱
مَمَاتُهُمْ‌ ۱
أَمَاتَ‌ ۱
أَمَاتَهُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط