ریشه لکن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه لکن‌)

تکرار در قرآن: ۱۳۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

از حروف مشبهه به فعل اسمش منصوب و خبرش مرفوع باشد، معناى مشهور آن استدراك است و حكم مابعد آن هميشه مخالف با حكم ماقبل است [بقره:243].


اين كلمه در اصل لاكن است الف در نوشتن حذف شده و درخواندن ثابت است و آن دو جور است يكى مخفف از لكنّ به تشديد نون و آن حرف ابتداء است و عمل نمى‏كند مگر به قول اخفش و يونس. ديگرى در اصل وضع به تخفيف نون است اگر مابعدش كلام باشد آن حرف ابتدا و فقط براى افاده استدراك است و عاطفه نيست مثل [نحل:118]. و اگر مابعدش مفرد باشد آن عاطفه است بدو شرط يكى اينكه پيش از آن نفى يا نهى باشد مثل«ماقامَ زَيْدٌلكِنْ عَمْرو» كه نفى پيش از آن واقع شده ديگرى آنكه مقرون بر او نباشد (ازاقرب). «لكن» در قرآن ظاهرا همه‏اش براى استدراك است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لٰکِنْ‌ ۵۷
لٰکِنَ‌ ۵۲
لٰکِنِ‌ ۸
لٰکِنِّي‌ ۴
لٰکِنَّهُ‌ ۱
لٰکِنَّهُمْ‌ ۱
لٰکِنَّا ۴
لَکِنَ‌ ۱
لٰکِنَّکُمْ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط