ریشه عنب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

انگور. درخت انگور. به چند لغت و تفسير مراجعه شد همه عنب را انگور معنى كرده‏اند ولى راغب در مفردات گفته: عنب به انگور و درخت انگور هر دو گفته مى‏شود: «العنب يقال لثمرة الكرم و للكرم نفسه» ظاهراً مستند الميزان نيز قول راغب است كه آن را اعّم دانسته. [عبس:28-27]. ملاحظه آيات قرآن نشان مى‏دهد كه اطلاق آن بر درخت انگور بى شكّ است. در آيه [نحل:67]. «الاعناب» ظاهراً عطف به نخيل و مراد درخت انگور است زيرا تقدير«وَمِنْ‏ثَمَراتِ الْاَعْنابِ» است در آياتيكه عنب واعناب در رديف نخل و نخيل آمده، به قرينه آن دو مراد درخت انگور است زيرا نخل و نخيل فقط به درخت خرما اطلاق مى‏شود نه به خرما ولى در آيه «فَاَنْبَتنْافيها حَبّاً. وَ عِنَباًوَقَضْباً» ظهور آيه در انگور است. جمع عنب در قرآن عناب آمده و واحد آن را عنبه گويند.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَعْنَابٍ‌ ۶
الْأَعْنَابَ‌ ۱
الْأَعْنَابِ‌ ۱
عِنَبٍ‌ ۱
أَعْنَاباً ۱
عِنَباً ۱

ریشه‌های مرتبط