ریشه خرج

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۸۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَأَخْرَجَ‌ ۳
فَأَخْرَجَهُمَا ۱
يُخْرِجْ‌ ۲
مُخْرِجٌ‌ ۲
فَيَخْرُجُ‌ ۱
تُخْرِجُونَ‌ ۲
إِخْرَاجُهُمْ‌ ۱
خَرَجْتَ‌ ۲
بِخَارِجِينَ‌ ۲
أَخْرِجُوهُمْ‌ ۲
أَخْرَجُوکُمْ‌ ۲
إِخْرَاجُ‌ ۱
إِخْرَاجٍ‌ ۱
خَرَجْنَ‌ ۱
خَرَجُوا ۵
أُخْرِجْنَا ۱
يُخْرِجُهُمْ‌ ۲
يُخْرِجُونَهُمْ‌ ۱
أَخْرَجْنَا ۳
تُخْرِجُ‌ ۳
أُخْرِجَتْ‌ ۱
أُخْرِجُوا ۴
اخْرُجُوا ۱
أَخْرِجْنَا ۳
يَخْرُجْ‌ ۱
يَخْرُجُوا ۶
أَخْرِجُوا ۲
يُخْرِجُ‌ ۷
مُخْرِجُ‌ ۱
فَأَخْرَجْنَا ۶
نُخْرِجُ‌ ۳
بِخَارِجٍ‌ ۱
فَتُخْرِجُوهُ‌ ۱
فَاخْرُجْ‌ ۴
اخْرُجْ‌ ۲
تُخْرَجُونَ‌ ۳
أَخْرَجَ‌ ۸
يَخْرُجُ‌ ۹
لَنُخْرِجَنَّکَ‌ ۱
يُخْرِجَکُمْ‌ ۲
لِتُخْرِجُوا ۱
أَخْرَجَکَ‌ ۱
يُخْرِجُوکَ‌ ۱
بِإِخْرَاجِ‌ ۱
أَخْرَجَهُ‌ ۱
لَخَرَجْنَا ۱
الْخُرُوجَ‌ ۱
لِلْخُرُوجِ‌ ۱
تَخْرُجُوا ۱
اسْتَخْرَجَهَا ۱
أَخْرَجَنِي‌ ۱
لِتُخْرِجَ‌ ۱
أَخْرِجْ‌ ۱
لَنُخْرِجَنَّکُمْ‌ ۱
بِمُخْرَجِينَ‌ ۱
تَسْتَخْرِجُوا ۱
أَخْرَجَکُمْ‌ ۱
لِيُخْرِجُوکَ‌ ۱
أَخْرِجْنِي‌ ۱
مُخْرَجَ‌ ۱
تَخْرُجُ‌ ۴
يَسْتَخْرِجَا ۱
خَرْجاً ۲
فَخَرَجَ‌ ۳
أُخْرَجُ‌ ۱
تَخْرُجْ‌ ۳
نُخْرِجُکُمْ‌ ۲
لِتُخْرِجَنَا ۱
يُخْرِجَاکُمْ‌ ۱
يُخْرِجَنَّکُمَا ۱
مُخْرَجُونَ‌ ۱
فَخَرَاجُ‌ ۱
لَيَخْرُجُنَ‌ ۱
فَأَخْرَجْنَاهُمْ‌ ۱
الْمُخْرَجِينَ‌ ۱
لَنُخْرِجَنَّهُمْ‌ ۱
لَمُخْرَجُونَ‌ ۱
تَخْرُجُونَ‌ ۱
فَنُخْرِجُ‌ ۱
لِيُخْرِجَکُمْ‌ ۲
تَسْتَخْرِجُونَ‌ ۱
خُرُوجٍ‌ ۱
يُخْرِجُکُمْ‌ ۲
يُخْرَجُونَ‌ ۱
أُخْرَجَ‌ ۱
أَخْرَجَتْکَ‌ ۱
يُخْرِجَ‌ ۱
تَخْرُجَ‌ ۱
الْخُرُوجُ‌ ۱
الْخُرُوجِ‌ ۱
يَخْرُجُونَ‌ ۳
أُخْرِجْتُمْ‌ ۱
لَنَخْرُجَنَ‌ ۱
يُخْرِجُونَ‌ ۱
خَرَجْتُمْ‌ ۱
يُخْرِجُوکُمْ‌ ۱
إِخْرَاجِکُمْ‌ ۱
لَيُخْرِجَنَ‌ ۱
تُخْرِجُوهُنَ‌ ۱
يَخْرُجْنَ‌ ۱
مَخْرَجاً ۱
لِيُخْرِجَ‌ ۱
إِخْرَاجاً ۱
لِنُخْرِجَ‌ ۱
أَخْرَجَتِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط