ذَکَر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن فرس) نر. مقابل ماده [آل عمران:36]. پسر مثل دختر نيست (راجع به نذر زن عمران) [حجرات:13]، [ليل:3]. موضوع نر و مادگى كه در (زوج) خواهد آمد از اسرار عجيب اين جهان است. * [انعام:143]، در «آالّذكرين) همزه استفهام است كه با «الذكرين» جنس نر از گوسفند و بز است و مراد از «الانثيين» ماده آن دو است يعنى: هشت جفت بر شما حلال كرده از گوسفند دو جفت نر و ماده و از بز دو جفت نر و ماده بگو آيا دو لنگه نر را حرام كرده يا دو لنگه ماده را با آن چه را رحم‏هاى دو ماده شامل است. مراد از هشت جفت هشت لنگه است كه چهار جفت مى‏شود چهار لنگه در اين آيه بعد ذكر شده و چهار لنگه ديگر در آيه بعد عبارتند از نر و ماده شتر و گاو. ذكور و ذكران جمع ذكر است مثل [شورى:49-50]، يعنى: به آنكه بخواهد دختران و به آن كه بخواهد پسران مى‏دهد يا ميان پسران و دختران را جمع مى‏كند و از هر دو مى‏دهد و آن كه را بخواهد نازا مى‏كند نه مى‏زايد و نه براى او فرزندى زائيده مى‏شود. در الميزان آمده: تزويج به معنى جمع است على هذا معناى «يُزَوِجهُمُ» جمع مى‏كند است. قول حضرت لوط كه به قوم خويش فرمود [شعراء:165]، پسران و مردان را شامل است يعنى آيا به جنس مرد تمايل مى‏كنيد و زنان را كنار مى‏گذاريد؟!!


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...