تُسْمِع

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

شنواندن. [نمل:80]. تو مردگان را شنواندن يا فهماندن نتوانى [نمل:80]. در آيه [انفال:22]ظاهراً به معناى فهماندن و دانا كردن است. [مريم:38]. هر دو فعل امرى اند ولى در تعجّب بكار مى‏روند يعنى: روزى كه پيش ما آيند چه قدر شنوا و بينا اند، چنان كه در «بصر» گذشت.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...