تَرَک

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

واگذاشتن [نساء:7] براى مردان بهره‏اى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان واگذاشته‏اند. ترك در ترك عمدى و غير عمدى هر دو به كار مى‏رود غير عمدى مثل آيه فوق، و عمدى مثل [حشر:5]. در آيه [صافات:78]، كه درباره چند نفر از پيغمبران آمده مراد از آن نام نيك يا بقاء شريعت آنهاست و «تركنا» در باقى گذاردن به كار رفته است. به نظر الميزان مراد از آن بقاء شريعت آنها است تا روز قيامت. چنانكه در [شعراء:84]، نيز آنطور گفته است. مجمع البيان گويد: تركنا به معنى اَبْقَيْنا است. اقرب الموارد گفته: «تَرَكَهذ: خَلّاه... وَ اَبْقاهُ» ناگفته نماند باقى گذاشتن با واگذاشتن مى‏سازد زيرا دست كشيدن از چيزى فى الواقع باقى گذاشتن آنست.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...