بَدَا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «بَدا» که به معناى پیدا شدن رأى جدید است، نشان مى دهد که قبلاً چنین تصمیمى در مورد یوسف نداشتند، و این عقیده را احتمالاً همسر عزیز مصر، براى اولین بار پیشنهاد کرد و به این ترتیب، یوسف(علیه السلام)بى گناه به گناه پاکى دامانش، به زندان رفت و این نه اولین بار بود و نه آخرین بار که انسان شایسته اى به جرم پاکى به زندان برود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ظهور شديد (مفردات) [زمر:47]، از خدا براى آنان آنچه گمان نمى‏كردند آشكار شد. قاموس آنرا مطلق ظهور گفته است. [ممتحنه:4]، ميان ما و شما دشمنى و كينه آشكار شد. در جاى ظهور رأى و مصلحت نيز به كار رفته مثل [يوسف:35]، بعد چنين مصلحت شد كه او را تا مدّتى محبوس كنند. [هود:27]، كلمه «بادى» را بعضى بادى بادءِ با همزه آخر خوانده‏اند (مجمع البيان) بنا بر قرائت اوّل، اصل آن از بدء به معنى شروع و بنا بر قرائت دوّم از بدوّ به معنى ظهور است. بادى الرأى بنا بر معنى اول كسى است كه نا پخته رأى باشد و بنا بر معنى دوّم كسى كه اظهار رأى مى‏كند در حاليكه تحقيق نكرده است(مفردات). «بادِىَ الرأى» در آيه اگر قيد «اتَبَّعَكَ» باشد معنى اين مى‏شود: از تو پيروى نكرده مگر فرومايگان ما بى‏آنكه تدبّر و تحقيق كنند [حج:25]، «باد» در اينجا به معنى مسافر است كه ظاهر مى‏شود يعنى: مقيم و مسافر در آن يكسان است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...