الْکَيْل

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

پيمانه كردن. راغب آنرا پيمانه كردن طعام گفته، در اقرب الموارد گويد: بيشتر در پيمانه طعام باشد. اگر گوييم «كِلْتُهُ الطَّعامَ» يعنى به او كيل دادم و اگر گوييم:«اِكْتَلْتُ عَلَيْه» يعنى از او كيل گرفتم. وهرگاه گوييم: «كِلْتُ لَهُ الطَّعامَ» يعنى به پيمانه كردن طعام از براى او مباشرت كردم. [مطفّفين:3-2]. چون از مردم كيل گيرند تمام گيرند و چون به مردم كيل دهند يا وزن كنند كم كنند. [يوسف:63]. برادرمان را با ما بفرست تا كيل بگيريم. كيل مصدر و به معنى آلت كيل نيز آمده است. مثل [انعام:152]. پيمانه و ترازو را به عدالت تمام كنيد. مكيال: اسم آلت است يعنى پيمانه [هود:84].

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...