الْمَوْتَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مَوْتى» از مادّه «مَوْت» به معناى مردگان است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...