الْخَبِيثُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

در این که منظور از «خبیثات» و «خبیثون» در آیه مورد بحث، کیست و چیست؟ مفسران بیانات مختلفى دارند: 1 ـ گاه گفته شده که منظور سخنان ناپاک، تهمت، افترا و دروغ است که تعلق به افراد آلوده دارد. 2 ـ گاه گفته مى شود که «خبیثات» به معناى «سیئات» و مطلق اعمال بد و کارهاى ناپسند است که برنامه مردان ناپاک است. 3 ـ «خبیثات» و «خبیثون» اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است، و ظاهراً منظور از آیه همین است; زیرا قرائنى در دست است که معناى اخیر را تأیید مى کند.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...