الليل ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفرید،

و به آنكه نر و ماده را آفريد

و [سوگند به‌] آنكه نر و ماده را آفريد،

و قسم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت نر و ماده بیافرید.

و به آنکه نر و ماده آفرید؛

و سوگند به آن كه نر و ماده را بيافريد،

و سوگند به آنکه نرینه و مادینه آفرید

و به آن كه نر و ماده را آفريد.

و به آن که نر و ماده را می‌آفریند.

و سوگند به آن چه نر و ماده را آفرید.

و آنچه (یا آنکه) آفرید نر و ماده را


الليل ٢ آیه ٣ الليل ٤
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الذَّکَرَ وَ الأُنثَی»: نر و ماده انسانها و حیوانها و گیاهها و همه اشیاء مراد است (نگا: رعد / ذاریات / ، یس / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند، به آفرینش جنس نر و ماده در مخلوقات (و ما خلق الذکر و الأُنثى) حرف «ما» مصدریه بوده و مفاد آیه شریفه، سوگند به خلقت «مذکر» و «مؤنث» است. این احتمال نیز وجود دارد که «ما» موصول باشد; ولى مصدریه بودن آن - که در نتیجه سوگند به مخلوقات خواهد بود; نه خالق - با سوگند به «لیل» و «نهار» تناسب بیشترى دارد.

۲ - سوگند خداوند، به آفریننده جنس نر و ماده (و ما خلق الذکر و الأُنثى) کلمه «ما» در «ما خلق»، مى تواند موصول و به معناى «من» باشد. در این صورت مراد از آن، ذات بارى تعالى خواهد بود. این کلمه به دلیل ابهام بیشترى که در مفاد آن هست، عظمت مصداق خود را بیشتر مجسم مى کند; زیرا دلالت دارد که آن مصداق، غیر قابل تعریف است.

۳ - سوگند خداوند به خویش (و ما خلق الذکر و الأُنثى)

۴ - آفرینش مرد و زن و جنس نر و ماده در دیگر مخلوقات، کارى بزرگ و نشانه عظمت خداوند است. (و ما خلق الذکر و الأُنثى) تعبیر «و ما خلق» - چه سوگند به خالق باشد و چه خلقت - بیانگر عظمت هر دو است; زیرا عظمت هر یک، حاکى از عظمت دیگرى است.

موضوعات مرتبط

  • خدا: نشانه هاى عظمت خدا ۴
  • زن: عظمت خلقت زن ۴
  • سوگند: سوگند به خالق مذکر ۲; سوگند به خالق مؤنث ۲; سوگند به خدا ۳; سوگند به مذکر ۱; سوگند به مؤنث ۱
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲، ۳
  • مؤنث: عظمت خلقت مؤنث ۴
  • مذکر: عظمت خلقت مذکر ۴
  • مرد: عظمت خلقت مرد ۴

منابع