الغاشية ٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند؛

از چشمه‌اى داغ نوشانده شوند

از چشمه‌اى داغ نوشانيده شوند.

از چشمه آب گرم جهنم آبشان نوشانند.

آنان را از چشمه ای بسیار داغ می نوشانند؛

از آن چشمه بسيار گرم آبشان دهند،

از چشمه‌ای گرم به آنان نوشانده شود

از چشمه‌اى بسيار گرم آبشان دهند.

از چشمه‌ی بسیار داغ و گرمی نوشانده خواهند شد.

از چشمه‌ای داغ (و) جوشان لبریز، نوشانیده شوند؛

نوشانیده شوند از چشمه جوشان‌


الغاشية ٤ آیه ٥ الغاشية ٦
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عَیْنٍ»: چشمه. «آنِیَةٍ»: بسیار داغ و گرم.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - کسانى که در قیامت حضورى ذلّت آمیز دارند، به نوشیدن از چشمه اى جوشان وادار خواهند شد. (تسقى من عین ءانیة) فعل «تسقى» مجهول و بیانگر این است که آشامیدن از سوى فرد یا افرادى، بر دوزخیان تحمیل خواهد شد «أنى» (ریشه «آنیة») در چندین معنا از جمله «رسیدن به چیزى» استعمال شده است (مقاییس اللغة) و به قرینه سیاق آیه - که نوشیدنى اهل دوزخ را بیان مى کند - مراد رسیدن چشمه، به نقطه نهایى حرارت است.

۲ - دوزخیان، گرفتار تشنگى و نیازمند نوشیدنى خواهند شد. (تسقى من عین ءانیة)

۳ - نوشیدن اجبارى مایع جوشان، یکى از عذاب هاى دوزخیان است. (تسقى من عین ءانیة)

۴ - وجود چشمه جوشان در جهنم (تصلى نارًا حامیة . تسقى من عین ءانیة)

۵ - مأموران الهى در جهنّم، عهده دار عذاب دوزخیان* (تسقى) مجهول بودن «تسقى»، بیانگر وجود یک یا چند مأمور عذاب در دوزخ است.

موضوعات مرتبط

  • جهنم: آب داغ جهنم ۱; چشمه جوشان جهنم ۱، ۴; مسؤولیت نگهبانان جهنم ۵; ویژگیهاى جهنم ۴
  • جهنمیان: آشامیدنیهاى اخروى جهنمیان ۱; آشامیدنى جهنمیان ۳; تشنگى جهنمیان ۲; عذاب جهنمیان ۳، ۵
  • عذاب: عذاب با آب داغ ۳
  • نیازها: نیاز به آب در جهنم ۲

منابع