الغاشية ١٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

در بهشتی عالی جای دارند،

|در بهشت برينند

در بهشت برين‌اند.

در بهشت بلند مرتبت مقام عالی یافته‌اند.

در بهشتی برین اند

در بهشتى برين،

در بهشت برین‌

در بهشتى برين.

در بهشت برین و عالیقدر بسر خواهند برد.

در بهشتی بالا و والایند؛

در بهشتی فرازنده‌


الغاشية ٩ آیه ١٠ الغاشية ١١
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عَالِیَةٍ»: عالیقدر و ارزشمند. برین. بالا و والا.


تفسیر

نکات آیه

۱ - انسان هاى کوشا و آخرت طلب، از بین مناطق گوناگون بهشت، بوستانى ارجمند و عالى رتبه، در اختیار خواهند داشت. (لسعیها راضیة . فى جنّة عالیة) «عالیة»، ممکن است وصف توضیحى بوده و بهشت موعود را به علوّ رتبه توصیف کرده باشد. هم چنین مى تواند وصف احترازى باشد; حاکى از این که برخى از بوستان هاى بهشت، در مقایسه با دیگر بوستان هاى آن، رتبه برترى دارند. برداشت یاد شده، نظر به احتمال دوم دارد.

۲ - بخش هاى متعدد بهشت، در ارزش و موقعیت جغرافیایى، باهم برابر نیستند. (فى جنّة عالیة) «عالیة» مطلق بوده و ممکن است به علوّ مکانى، یا رتبه اى و یا هر دو نظر داشته باشد.

۳ - بهشت، در مکانى بلند و رفیع (فى جنّة عالیة) وصف «عالیة» در برداشت یاد شده، وصفى توضیحى لحاظ شده است.

۴ - بهشت برین، از نعمت هاى الهى براى انسان هاى کوشا و آخرت طلب (ناعمة ... فى جنّة عالیة)

موضوعات مرتبط

  • آخرت طلبان: آخرت طلبان در بهشت ۱; فضایل آخرت طلبان ۱; نعمتهاى اخروى آخرت طلبان ۴; ویژگى باغهاى بهشت آخرت طلبان ۱
  • بهشت: رفعت بهشت ۳; طبقات بهشت ۲; موقعیت جغرافیایى بهشت ۲; ویژگیهاى بهشت ۳
  • خدا: نعمتهاى خدا ۴
  • عمل: آثار دنیوى عمل ۴
  • نعمت: نعمت بهشت ۴

منابع