الطارق ٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است!

پس بايد آدمى بنگرد كه از چه آفريده شده

پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؟

پس انسان مغرور باید بنگرد که از چه آفریده شده است؟

پس انسان باید با تأمل بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟

پس آدمى بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است،

پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است‌

پس آدمى بايد بنگرد كه از چه آفريده شده؟

انسان باید بنگرد و دقّت کند که از چه چیز آفریده شده است؟!

پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است‌؟

پس بنگرد انسان از چه شد آفریده‌


الطارق ٤ آیه ٥ الطارق ٦
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لِیَنظُرْ»: باید بنگرد. نگریستن به معنی اندیشیدن و وارسی کردن است (نگا: اعراف / ق / حشر / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - تحقیق درباره منشأ آفرینش انسان و توجّه به عنصر اولیه جسم وى، زمینه ساز باور به امکان احیاى دوباره او است. (فلینظر الإنسن ممّ خلق) جمله «إنّه على رجعه لقادر» - در آیات بعد - بیانگر آن است که آنچه از این آیه به بعد مطرح شده، آماده سازنده ذهن انسان براى باور به امکان معاد است.

۲ - شناخت مراحل آغازین خلقت انسان، زمینه ساز پى بردن به تحت مراقبت بودن وى و مایه شناخت قدرت خداوند بر ثبت کردار او است. (علیها حافظ . فلینظر الإنسن ممّ خلق) ارتباط دو آیه، با توجّه به حرف «فاء» در «فلینظر»، بیانگر برداشت یاد شده است.

۳ - آفرینش انسان، تدریجى است. (فلینظر الإنسن ممّ خلق)

۴ - لزوم تحقیق درباره منشأ آفرینش انسان و کشف عنصر اصلى در پیدایش جسم او (فلینظر الإنسن ممّ خلق)

موضوعات مرتبط

  • اطاعت: اطاعت از خدا ۴
  • انسان: خلقت تدریجى انسان ۳; شناخت مراحل خلقت انسان ۲; قدرت بر ثبت عمل انسان ها ۲; مراقبت از انسان ۲; مطالعه منشأ خلقت انسان ۱، ۴
  • ایمان: زمینه ایمان به معاد ۱
  • خدا: زمینه شناخت قدرت خدا ۲
  • ذکر: ذکر عنصر خلقت انسان ۱، ۴
  • علم: زمینه علم ۲

منابع