السّرّاء

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[آل عمران:134]، [اعراف:95]. سراء كه فقط در دو آيه فوق آمده به معنى مسرّت و وسعت زندگى است چنانكه ضرّاء دو قول است يكى توانگرى و تنگدستى است كه از ابن عباس است. ديگرى سرور و غم است يعنى در هر حال انفاق مى‏كنند ظاهراً مراد از آن دو در آيه اوّل توانگرى و تنگدستى و در آيه دوم اندوه و شادى است .

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...