التكوير ١٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود،

|و آن‌گاه كه نامه‌هاى اعمال گشوده شود

و آنگاه كه نامه‌ها زهم بگشايند،

و هنگامی که نامه اعمال خلق گشوده شود.

و هنگامی که نامه های اعمال را بگشایند….

و چون صحيفه‌ها باز شوند،

و چون کارنامه‌ها گشوده شود

و آنگاه كه نامه‌ها- نامه‌هاى اعمال- گشوده شود.

و هنگامی که نامه‌های اعمال پخش و گشوده می‌شود.

و آن‌گاه که نامه‌ها (ی وحیانی و اعمال مکلفان) باز و آشکار گردند.

و گاهی که نامه‌ها گشوده شود


التكوير ٩ آیه ١٠ التكوير ١١
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الصُحُفُ»: نامه‌های اعمال. «نُشِرَتْ»: پخش شد در میان مردمان. گشوده و باز گردید و بدانها نگریسته شد (نگا: شربینی، المنتخب).


تفسیر

نکات آیه

۱ - اعمال انسان ها، در طومارهایى، نوشته و ثبت مى گردد. (و إذا الصحف نشرت)

۲ - قیامت، روز باز شدن نامه عمل انسان و آگاهى او بر محتواى آن (و إذا الصحف نشرت) «نشر»، مخالف پیچیدن است (لسان العرب). براساس این معنا، فعل «نشرت»، دلالت دارد که نامه اعمال پیش از نشر، به شکل طومار است.

۳ - پرونده اعمال هر کس تا قیامت، بسته است و بر کسى مکشوف نیست. (و إذا الصحف نشرت)

۴ - بسته ماندن و باز شدن نامه اعمال انسان در قیامت، در اختیار او نیست. (و إذا الصحف نشرت) مجهول بودن «نشرت»، گویاى برداشت یاد شده است.

۵ - نامه هاى اعمال در قیامت، بر اهل محشر پراکنده و پخش خواهد شد. (و إذا الصحف نشرت) «نشر» به معناى تفریق (پراکنده ساختن) آمده است (تاج العروس). مراد از «نُشرت»، در این معنا پراکنده شدن نامه ها بر صاحبان آن و رسیدن نامه عمل هر کس به دست او است.

موضوعات مرتبط

  • انسان: محدوده اختیار انسان ۴
  • عمل: ثبت عمل ۱
  • قیامت: علم به عمل در قیامت ۲; نامه عمل در قیامت ۴، ۵; ویژگیهاى قیامت ۲، ۵
  • نامه عمل :۱ اختفاى نامه عمل ۳ ۱; ارائه نامه عمل ۲ ۱، ۵

منابع