البلد ١٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آنها «اصحاب الیمین» اند (که نامه اعمالشان را به دست راستشان می‌دهند)!

|آنها اهل سعادتند

اينانند خجستگان.

که آنها اهل یمین و سعادتند (و نامه عمل به دست راست گیرند).

اینان سعادتمندان اند؛

اينان اهل سعادتند.

اینانند که اصحاب یمین‌اند

آنان خجستگان و سعادتمندانند.

آنان (که دارای چنین صفات و خصالی هستند) سمت راستیها و اهل سعادتند.

اینانند راستان و برکت‌یافتگان.

آنانند یاران راست‌


البلد ١٧ آیه ١٨ البلد ١٩
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَصْحَابُ الْیَمِینِ»: دست راستیها. آنان که در سمت راست قرار دارند. افراد مبارک و اهل سعادت (نگا: واقعه / و و و ). «الْمَیْمَنَةِ»: سمت راست. یمن و برکت. سعادت و اقبال (نگا: واقعه / .


تفسیر

نکات آیه

۱ - آزادکنندگان برده و غذادهندگان به یتیمان و مستمندان، در صورت ایمان آوردن و توصیه به صبر و رحمت، در آخرت قرین نیک بختى و سرشار از خیر و برکت خواهند بود. (أُولئک أصحب المیمنة) «یُمْن» و «میمنة» به معناى برکت است (قاموس). مصاحبت با برکت، کنایه از سرشارى و تداوم آن است.

۲ - انفاق، برکت آفرین است; نه تباه سازنده ثروت. (یقول أهلکت مالاً لبدًا ... أُولئک أصحب المیمنة)

۳ - گروه سمت راست در آخرت، مجموعه اى سامان یافته از مؤمنانى که حامى بردگان و یتیمان و مسکینان بوده و مردم را به صبر و ترّحم ترغیب کرده اند. (و ما أدریک ما العقبة ... أُولئک أصحب المیمنة) «أیْمَن» و «میمنة»، نقطه مقابل «أیْسَر» و «مَیْسَرة» (سمت چپ) است (صحاح اللغة). تقابل این دسته با «أصحاب المشأمة» - با توجه به این که «مشأمة» در یک احتمال به معناى «مَیْسَرة» است (صحاح) - بیانگر آن است که قرار گرفتن در سمت راست یا چپ در آخرت، نشانگر فرجام افراد است.

۴ - مؤمنان در آخرت، نامه عمل خویش را با دست راست، دریافت خواهند کرد. (أُولئک أصحب المیمنة) این احتمال وجود دارد که اصحاب المیمنه بودن کنایه از گرفتن نامه اعمال با دست راست (یمین) باشد.

موضوعات مرتبط

 • اصحاب یمین: فضایل اخروى اصحاب یمین ۳
 • انفاق: آثار انفاق ۲
 • انفاقگران: برکت اخروى انفاقگران ۱; سعادت اخروى انفاقگران ۱
 • ایمان: اهمیت ایمان ۱
 • برکت: موجبات برکت ۲; موجبات برکت اخروى ۱
 • سعادت: شرایط سعادت اخروى ۱
 • صبر: اهمیت تشویق به صبر ۳; اهمیت توصیه به صبر ۱
 • مؤمنان: مؤمنان در قیامت ۳، ۴; نامه عمل مؤمنان ۴
 • مساکین: فضایل اخروى حامیان مساکین ۳
 • مهربانى: اهمیت توصیه به مهربانى ۱
 • نامه عمل: نامه عمل در دست راست ۴
 • ولاى عتق: برکت اخروى ولاى عتق ۱; سعادت اخروى ولاى عتق ۱; فضایل اخروى ولاى عتق ۳
 • یتیم: برکت اخروى اطعام به یتیم ۱; فضایل اخروى حامیان یتیم ۳

منابع