البلد ١٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

یا مستمندی خاک‌نشین را،

|يا مستمندى خاك‌نشين

يا بينوايى خاك‌نشين.

یا به فقیر مضطرّ خاک نشین.

یا مستمندی خاک نشین؛

يا به مسكينى خاك‌نشين.

یا بینوایی خاک‌نشین‌

يا به بينوايى خاكنشين

یا به مستمندی خاک‌نشین.

یا بینوایی خاک‌نشین را.

یا بینوائی خاکسار (یا نیازمند)


البلد ١٥ آیه ١٦ البلد ١٧
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«ذَا مَتْرَبَةٍ»: خاک‌نشین. سخت درمانده و بیچاره. «مَتْرَبَةٍ»: فقر شدید. خاک‌نشینی.


تفسیر

نکات آیه

۱ - تأمین مواد غذایى براى تهى دستان و پابرهنگان، به ویژه در دوران خشکسالى، خواسته خداوند از ثروتمندان (یقول أهلکت مالاً لبدًا ... أو إطعام فى یوم ... أو مسکینًا ذا متربة) «متربة» به معناى زمین گیر و نیازمند بودن است (صحاح). این کلمه مصدر «تَرِبَ» است; یعنى، داراى خاک فراوان شد، خاک به دست او رسید، به خاک چسبید، زیان دید و فقیر شد (قاموس). «ذا متربة» کنایه از شدّت فقر است، به حدى که نه فرش و پوشاکى دارد که او را از خاک جدا سازد و نه در خانه او جز خاک، آذوقه اى فراهم مى آید.

۲ - مدعیان دروغین انفاق، خاک نشینان را در سال هاى قحطى، گرسنه رها کرده، از مصرف ثروت خود براى سیر کردن آنان دریغ مىورزند. (یقول أهلکت مالاً ... فلااقتحم العقبة ... أو مسکینًا ذا متربة)

۳ - سیر کردن گرسنگان - که در سال هاى قحطى، دستشان از هر آذوقه اى کوتاه است - وظیفه اى سنگین، پرارزش و نیازمند همتى والا است. (و ما أدریک ما العقبة ... أو مسکینًا ذا متربة)

۴ - فضیلتِ تغذیه خویشاوندان یتیم خود، برتر از رساندن غذا به دیگر اقشار محروم جامعه است. (یتیمًا ذا مقربة . أو مسکینًا ذا متربة)

۵ - تنگدستانى که از هرگونه خوراک و پوشاکى محروم اند، در بین اقشار کم درآمد، سزاوارترین طبقه براى کمک هاى اقتصادى اند. (أو مسکینًا ذا متربة)

۶ - سرمایه داران، باید تغذیه تهى دستان را بر دیگر کمک هاى خویش ترجیح دهند. (أو إطعم ... مسکینًا ذا متربة)

موضوعات مرتبط

  • انفاق: اولویت در انفاق ۵، ۶; سرزنش مدعیان انفاق ۲
  • تکلیف: تکلیف سخت ۳
  • ثروتمندان: توصیه به ثروتمندان ۱; مسؤولیت ثروتمندان ۶
  • خدا: توصیه هاى خدا ۱
  • غفلت: سرزنش غفلت از فقرا ۲; سرزنش غفلت از مساکین ۲
  • فقرا: ارزش تأمین فقرا ۳; اهمیت تأمین فقرا ۱، ۵، ۶; تأمین فقرا هنگام قحطى ۳; فضیلت تأمین فقرا ۴
  • مساکین: اهمیت تأمین مساکین ۱
  • یتیم: اهمیت تأمین خویشاوندان یتیم ۴; فضیلت تأمین خویشاوندان یتیم ۴

منابع