البروج ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است!

|همانا صلابت قهرآميز پروردگارت شديد است

آرى، عقاب پروردگارت سخت سنگين است.

همانا مؤاخذه و انتقام خدا بسیار سخت است.

بی تردید به قهر گرفتن و مجازات پروردگارت بسیار سخت است. ….

فروگرفتن پروردگار تو سخت است.

بی‌گمان سختگیری پروردگارت، سهمگین است‌

هر آينه گرفتن پروردگار تو بسى سخت است.

بی‌گمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و درهم کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید است.

به‌راستی حمله‌ی پروردگارت سخت سنگین است.

همانا خشم‌آوری پروردگار تو است سخت‌


البروج ١١ آیه ١٢ البروج ١٣
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«بَطْشَ»: تاخت بردن و یورش کردن. درهم کوبیدن و ناگهانی دستگیر کردن و به کیفر رساندن (نگا: زخرف / ق / ، دخان / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - مؤاخذه و مجازات خداوند، قهرآمیز و شدید است. (إنّ بطش ربّک لشدید) «بطش»، به معناى گرفتن چیزى با قهر، غلبه و زور است. (مقاییس اللغة)

۲ - خداوند، با سخت گیرى و اقتدار، کافران را گرفتار خواهد ساخت. (إنّ بطش ربّک لشدید)

۳ - کافران عصر بعثت، مورد تهدید شدید خداوند به مقابله اى سریع و برخوردى سخت با آنان (إنّ بطش ربّک لشدید) لسان العرب از ابن سیده نقل مى کند که «بطش» به معناى هجوم سریع است.

۴ - هیچ چیز نمى تواند در برابر خداوند، به هنگام کیفر رساندن کافران، مانع ایجاد کند. (إنّ بطش ربّک لشدید) واژه «بطش»، در خود معناى زور، قهر و غلبه را دارد و تأکید آن با کلمه «لشدید»، بر شدّت قهر و غلبه در آن دلالت مى کند. مراد از قاهر و غالب بودن خداوند، بى تأثیر بودن موانع در برابر کیفررسانى است.

۵ - سخت گیرى بر کافران، مقتضاى ربوبیت خداوند و در جهت پیشبرد اهداف رسالت پیامبر(ص) است. (ربّک)

۶ - وعده رویارویى قهرآمیز و سریع خداوند با کافران و گرفتار ساختن آنان در قبضه قدرت خود، مایه آرامش و تسلاّى خاطر پیامبر(ص) و مؤمنان (إنّ بطش ربّک لشدید) خطاب به پیامبر(ص)، به هنگام بیان مؤاخذه کافران، بیانگر تأثیر مثبت این خبر در روحیه آن حضرت و پیروان ایشان است.

۷ - گرفتار ساختن کافران به عذاب جهنم و عذاب هاى سوزان تر از آن، جلوه سخت گرفتن خداوند و هجوم ضربتى او است. (فلهم عذاب جهنّم و لهم عذاب الحریق ... إنّ بطش ربّک لشدید) حرف «إنّ»، براى بیان علت است و دلیل دچار کردن کافران به عذاب را بیان مى کند.

موضوعات مرتبط

  • خدا: آثار ربوبیت خدا ۵; اقتدار خدا ۲; تهدیدهاى خدا ۳; حتمیت کیفرهاى خدا ۴; شدت کیفرهاى خدا ۱; مراتب کیفرهاى خدا ۳، ۷; نشانه هاى شدت کیفرهاى خدا ۷; وعده هاى خدا ۶
  • کافران: آثار کیفر کافران ۶; اقتدار در عذابهاى کافران ۲; تهدید کافران صدر اسلام ۳; حتمیت کیفر کافران ۴; سختگیرى برکافران ۷; سختى عذاب کافران ۲; سوزاندن کافران ۷; سرعت در کیفر کافران صدراسلام ۳; شدت کیفر کافران۶; شدت کیفر کافران صدر اسلام ۳; عذاب اخروى کافران۷; فلسفه سختگیرى بر کافران ۵; وعده کیفر کافران ۶
  • کیفر: آثار سرعت در کیفر ۶
  • مؤمنان: عوامل آرامش مؤمنان ۶
  • محمد(ص): اهداف رسالت محمد(ص) ۵; دلدارى به محمد(ص) ۶; عوامل آرامش محمد(ص) ۶
  • مغضوبان خدا :۲
  • موجودات: عجز موجودات ۴

منابع