البروج ١١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، باغهایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است؛ و این نجات و پیروزی بزرگ است!

|همانا كسانى كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند، برايشان باغ‌هايى است كه نهرها از زير درختان آن جارى است. اين است آن كاميابى بزرگ

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‌اند، براى آنان باغهايى است كه از زير [درختان‌] آن جويها روان است؛ اين است [همان‌] رستگارى بزرگ.

آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند بر آنها البته (در بهشت) باغهایی است که زیر درختانش نهرها جاری است. این بهشت ابد به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگ است.

بی تردید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بهشت هایی که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، ویژه آنان است، این است کامیابی بزرگ.

براى كسانى كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند بهشتهايى است كه در آن نهرها جارى است و آن كاميابى بزرگى است.

بی‌گمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، ایشان راست بوستانهایی [بهشتی‌] که جویباران از فرودست آن جاری است، این رستگاری بزرگ است‌

همانا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى نيك و شايسته كردند ايشان راست بهشتهايى كه از زير آنها جويها روان است، اين است كاميابى و رستگارى بزرگ.

مسلّماً کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند، بدون شکّ باغهای بهشت از آن ایشان است که از زیر (کاخها و درختان) آن رودبارها روان است، و رستگاری و کامیابی بزرگ این است.

بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته‌(ی ایمان) کردند، برایشان باغ‌هایی (با درختان) سردرهم است که از زیر (درختان)شان نهرها روان است‌؛ این است (همان) کامیابی سالم بزرگ.

همانا آنان که ایمان آوردند و کردار شایسته کردند ایشان را است باغهائی که روان است زیر آنها جویها این است رستگاری بزرگ‌


البروج ١٠ آیه ١١ البروج ١٢
سوره : سوره البروج
نزول : ٦ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْفَوْزُ الْکَبِیرُ»: رستگاری و پیروزی و کامیابی بزرگ.


تفسیر

نکات آیه

۱ - مؤمنان داراى عمل صالح، برخوردار از بوستان هایى متعدد، در آخرت (إنّ الذین ءامنوا و عملوا الصلحت لهم جنّ-ت)

۲ - توأم بودن ایمان و عمل صالح، شرط پاداش آفرینى آن دو است. (إنّ الذین ءامنوا و عملوا الصلحت لهم جنّ-ت)

۳ - بهشت، داراى بوستان هاى متعدد است. (لهم جنّ-ت)

۴ - مؤمنانى که زیر شکنجه کافران جان دادند و در آتش آنان سوختند، مالک بوستان هاى بهشت خواهند شد. (إنّ الذین ءامنوا و عملوا الصلحت لهم جنّ-ت) ارتباط این آیه با آیه قبل، بیانگر برداشت یاد شده است.

۵ - توبه سوزانندگان مردان و زنان مؤمن، به ایمان آوردن و انجام دادن اعمال صالح است. (ثمّ لم یتوبوا ... إنّ الذین ءامنوا و عملوا الصلحت لهم جنّ-ت) تقابل «اصحاب اخدود»، با «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»، بیانگر این است که مراد از «لم یتوبوا» (در آیه قبل)، ترک توبه از کفر است.

۶ - بوستان هاى بهشت، داراى نهرهایى فراوان که از زیر آن بیرون زده و جریان مى یابد. (لهم جنّ-ت تجرى من تحتها الأنهر) حرف «من» براى ابتداى غایت است و دلالت دارد که آب نهرها، از منابع زیر زمینى بوستان ها تأمین مى شود. این احتمال نیز وجود دارد که با تقدیر گرفتن کلمه «اشجار»، مراد از «من تحتها»، «من تحت اشجارها» باشد.

۷ - ایمان به خداوند و اعتقاد به عزّت، ستودگى، حاکمیت، مالکیت و گواه بودن او و انجام دادن تمامى اعمال صالح، مایه بهره بردن از مناظر سبز و پر درخت و زمین آب خیز بهشت است. (إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز ... إنّ الذین ءامنوا و عملوا الصلحت لهم جنّ-ت تجرى من تحتها الأنهر) برداشت یاد شده، از ارتباط این آیه با آیه هشتم و نهم استفاده مى شود. «الصالحات»، جمع محلى به «ال» و مفید عموم است. عموم در این موارد، عرفى است; یعنى، تمام آن چه میسّر است. «جنّة»; یعنى، بوستانى که با درختان خود زمین را پوشانده باشد. (مفردات راغب).

۸ - تهدید و ترغیب، از روش هاى قرآن براى هدایت انسان ها است. (فلهم عذاب جهنّم ... لهم جنّ-ت تجرى من تحتها الأنهر)

۹ - برخوردارى از بوستان هاى آب خیز بهشت، دستاوردى عظیم و آزادى بزرگ است. (ذلک الفوز الکبیر) «فاز به»; یعنى، به آن دست یافت و «فاز منه»; یعنى، از آن نجات پیدا کرد (قاموس). در این موارد - که حرف ربط آن ذکر نشده است - هر دو معنا مى تواند، مراد باشد.

موضوعات مرتبط

 • آزادى: آزادى بزرگ ۹
 • ایمان: آثار ایمان ۵; آثار ایمان به خدا ۷; ایمان و عمل صالح ۲; شرایط پاداش ایمان ۲
 • بهشت: تعدد باغهاى بهشت ۱، ۳; جریان نهرهاى بهشت ۶; سرسبزى بهشت ۷; صفات بهشت ۶; عظمت باغهاى بهشت۹; مالک باغهاى بهشت ۴; منظره هاى بهشت ۷; موجبات بهشت ۱، ۷; ویژگیهاى باغهاى بهشت ۶
 • بهشتیان :۴
 • صالحان: پاداش اخروى صالحان ۱
 • عقیده: آثار عقیده به حاکمیت خدا ۷; آثار عقیده به حمد خدا ۷; آثار عقیده به عزت خدا ۷; آثار عقیده به گواهى خدا ۷; آثار عقیده به مالکیت خدا ۷
 • عمل صالح: آثار عمل صالح ۵، ۷; شرایط پاداش عمل صالح ۲
 • قرآن: تشویقهاى قرآن ۸; تهدیدهاى قرآن ۸
 • کافران: شکنجه هاى کافران ۴
 • مؤمنان: پاداش اخروى مؤمنان ۱; پاداش مؤمنان ۴; توبه سوزانندگان مؤمنان ۵; سوزاندن مؤمنان ۴; شکنجه مؤمنان ۴; مالکیت اخروى مؤمنان ۴
 • هدایت: روش هدایت ۸

منابع