الإنشقاق ١٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

او گمان می‌کرد هرگز بازگشت نمی‌کند!

|او مى‌پنداشت كه هرگز بازگشتى نخواهد داشت

او مى‌پنداشت كه هرگز برنخواهد گشت.

و گمان کرد که ابدا (به سوی خدا) باز نخواهد گشت.

او می پنداشت که هرگز پس از مرگ [به حیات دوباره] باز نخواهد گشت.

و مى‌پنداشته است كه هرگز باز نخواهد گشت.

و می‌پنداشت که هرگز [به قیامت‌] باز نگردد

همانا او مى‌پنداشت كه هرگز باز نخواهد گشت،

و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت.

او همانا پنداشت که هرگز حیرت‌زا بر نخواهد گشت.

او همانا پنداشت که هرگز بازنگردد


الإنشقاق ١٣ آیه ١٤ الإنشقاق ١٥
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لَن یَحُورَ»: باز نمی‌گردد. مراد این است که به معاد باور نداشته است و معتقد به رستاخیز و حساب و کتاب اخروی و بهشت و دوزخ نبوده است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - اهل دوزخ در دنیا، مى پنداشتند زندگى شاداب آنان دگرگون نشده و الفت هاى خانوادگى شان هرگز از هم نخواهد گسست. (إنّه ظنّ أن لن یحور) «حَور»، رجوع از چیزى و به چیزى مى باشد. اصل معناى آن بازگشت به کم بود است و با ضمّه «حاء» به معناى هلاکت خواهد بود (لسان العرب). فعل «یحور» از هر کدام مشتق باشد، برداشت یاد شده قابل استفاده است.

۲ - دوزخیان، در دنیا در این گمان به سر مى برند که هرگز پس از مرگ، حیات دوباره نخواهند یافت. (إنّه ظنّ أن لن یحور) «حَوْر»، تعبیرى دیگر از «حشر» است و به هلاکت یا نقص و انحطاطى نظر دارد که در آخرت، نصیب منکران معاد خواهد شد.

۳ - جاودانه پنداشتن دنیا و استبعاد معاد از سوى ناباوران، بر پایه گمان است; نه برهان و یقین. (إنّه ظنّ)

۴ - جاودانه پنداشتن دنیا و بعید شمردن معاد، ریشه دل خوشى هاى نابجا و دلبستگى به خانواده و خاندان است. (إنّه کان فى أهله مسرورًا . إنّه ظنّ أن لن یحور) حرف «إنّ» در «إنّه ظنّ»، براى بیان علت سُرورى است که در «کان فى أهله مسروراً» بیان شده است.

۵ - اعطاى نامه عمل از پشت سر، فریاد هلاکت خواهى در قیامت و گرفتارى به آتش جهنم، برخاسته از استبعاد معاد است. (و أمّا من أُوتى ... إنّه ظنّ أن لن یحور) این آیه، مى تواند بیانگر علت براى مطالب قبل باشد که از جمله آنها «اُوتى کتابه وراء ظهره» بود.

موضوعات مرتبط

  • آرزو: آرزوى مرگ ۵
  • جهنم: موجبات جهنم ۵
  • جهنمیان: بینش جهنمیان ۱، ۲
  • خانواده: تداوم روابط خانوادگى ۱
  • دنیا: پندار جاودانگى دنیا ۳، ۴
  • سرور: آثار سرور بیجا ۴
  • علایق: آثار علاقه به خانواده ۴
  • قیامت: روابط خانوادگى در قیامت ۱
  • معاد: آثار استبعاد معاد ۴، ۵; پندار استبعاد معاد ۳; پندار مکذبان معاد ۳; مکذبان معاد ۲
  • نامه عمل: دریافت نامه عمل از پشت ۵

منابع