الإنشقاق ١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

چرا که او در میان خانواده‌اش پیوسته (از کفر و گناه خود) مسرور بود!

|كه وى [در دنيا] ميان كسان خويش [از گناه‌] شادمان بود

او در [ميان‌] خانواده خود شادمان بود.

که او میان کسانش بسیار مغرور و مسرور بود.

او همواره در میان خانواده اش [به ثروت و مال و مقام] خوشحال و شادمان بود.

او در دنيا نزد كسانش شادمان زيسته بود.

چرا که او در میان خانواده‌اش [به ناحق‌] شادمان بود

همانا وى در ميان كسان خود [به ناروا] شادان بود.

این بدان خاطر است که در میان خانواده و کسان خود (در جهان، سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی، و) مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است.

او بی‌گمان در (میان) خانواده‌ی خود شادمان بود.

که بود او همانا در خاندان خود شادان‌


الإنشقاق ١٢ آیه ١٣ الإنشقاق ١٤
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَهْلِهِ»: خانواده و خویشان خود. دوستان و همدمان خود. «کَانَ ... مَسْرُوراً»: مراد سُرور ناشی از شهوتها و غفلتها، و لذّت حاصل از کفر و گناه است. سُروری نکوهیده و مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل کند و او را در شهوات غوطه‌ور سازد.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - جهنمیان، که در آرزوى هلاکت ناله سر مى دهند، روزگارى در کنار خویشاوندان خود، دنیایى شاد و زندگى خرّمى داشتند. (یدعوا ثبورًا ... إنّه کان فى أهله مسرورًا)

۲ - دوزخیان در آخرت، از حضور شادمانه نزد خویشاوندان خود محروم خواهند بود. (إنّه کان فى أهله مسرورًا) مقایسه دو تعبیر «ینقلب إلى أهله» (در آیات پیشین) و «کان فى أهله»، گویاى این است که گرفتاران دوزخ، از لذت همنشینى با خویشاوندان خود بهره اى نمى برند.

۳ - شادى هاى دنیایى کافران، شایسته دل بستگى نبوده و پایدار نخواهد ماند. (إنّه کان فى أهله مسرورًا)

۴ - شادمانى از حضور بین خانواده و دودمان خویش در آخرت، غیر قابل قیاس با دل خوشى به حضور بین آنان در دنیا است. (و ینقلب إلى أهله مسرورًا ... إنّه کان فى أهله مسرورًا) آیه شریفه حضور فرح بخش بین خویشاوندان در آخرت را به عنوان پاداش یاد کرده و شادکامى بین خاندان در دنیا را ناپایدار و بى اثر در رفع مشکلات قیامت معرفى کرده است; تا تفاوت دو حالت نمودار گردد.

۵ - خوش بختى هاى دنیایى و دل خوشى به پیوندهاى خانوادگى، در قیامت کارساز نبوده و انسان را از آتش دوزخ رهایى نمى بخشد. (و یصلى سعیرًا . إنّه کان فى أهله مسرورًا)

موضوعات مرتبط

  • آرزو: آرزوى مرگ ۱
  • جهنمیان: آرزوى جهنمیان ۱; سرور دنیوى جهنمیان ۱; محرومیت جهنمیان ۲; ناله جهنمیان ۱
  • خانواده: همنشینى اخروى با خانواده ۴; همنشینى دنیوى با خانواده ۴
  • خویشاوندان: محرومیت از همنشینى با خویشاوندان ۲
  • سرور: ارزش سرور اخروى ۴; ارزش سرور دنیوى ۴; محرومیت از سرور اخروى ۲
  • سعادت: آثار سعادت دنیوى ۵
  • قیامت: روابط خانوادگى در قیامت ۵
  • کافران: ناپایدارى سرور دنیوى کافران ۳

منابع