الأنعام ١٠١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

او پدید آورنده آسمانها و زمین است؛ چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! حال آنکه همسری نداشته، و همه چیز را آفریده؛ و او به همه چیز داناست.

ابداع كننده‌ى آسمان‌ها و زمين است. چگونه او را پسرى باشد، حال آن كه او را همسرى نبوده و او همه چيز را آفريده و او به همه چيز آگاه است

پديدآورنده آسمانها و زمين است. چگونه او را فرزندى باشد، در صورتى كه براى او همسرى نبوده، و هر چيزى را آفريده، و اوست كه به هر چيزى داناست.

اوست پدید آرنده آسمانها و زمین، چگونه وی را فرزندی تواند بود در حالی که او را جفتی نیست؟! و او همه چیز را آفریده و به همه چیز داناست.

[او] پدید آورنده آسمان ها و زمین است، چگونه او را فرزندی باشد؟! در صورتی که برای او همسری نبوده، و همه چیز را او آفریده؛ و او به همه چیز داناست.

پديد آورنده آسمانها و زمين است. چگونه او را فرزندى باشد، و حال آنكه او را همسرى نيست. هر چيزى را او آفريده است و به هر چيزى داناست.

نوپدیدآورنده آسمانها و زمین است، چگونه فرزندی داشته باشد در حالی که همسری ندارد، و همه چیز را آفریده است، و به هر چیزی داناست‌

نوپديدآرنده آسمانها و زمين است. چگونه او را فرزندى باشد و حال آنكه براى او همسرى نبوده است، و هر چيزى را آفريده و او به هر چيزى داناست.

خدا کسی است که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد، در حالی که او همسری ندارد؟ (همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند) و او آگاه از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد).

پدید آورنده‌ی آغازین آسمان‌ها و زمین بدون هیچ‌گونه نمونه و سابقه‌ای، کِی برایش فرزندی است، حال آنکه برای او همسری نبوده‌است و هر چیزی را آفرید و او به هر چیزی بسیار داناست.

پدیدآرنده آسمانها و زمین چگونه وی را فرزندی باشد و نبوده است برای او همسری و آفریده است همه چیز را و او است به هر چیزی دانا


الأنعام ١٠٠ آیه ١٠١ الأنعام ١٠٢
سوره : سوره الأنعام
نزول : ٦ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«بَدِیعُ»: کسی که چیزها را بدون مُدِل و نمونه قبلی پدید می‌آورد. نوآفرین. «أَنّی»: چگونه؟ «صَاحِبَةٌ»: همسر.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ «101»

(او) پديد آورنده‌ى آسمان‌ها و زمين است، چگونه براى او فرزندى باشد، در حالى كه براى او همسرى نبوده است و او هر چيز را آفريده و به هر چيز داناست.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (101)

بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌: او است ايجاد كننده و پديد آورنده آسمانها و زمينها. از ابتدا بى‌ماده و مده و مثالى و بدون اعانت غير و شريك و نظير، و مثل ندارد، بلكه ذات فرد و يكه و يكتا است. فرق ابداع و اختراع آن است كه ابداع‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌3، ص: 344

فعلى است مسبوق به مثل نباشد. و اختراع فعلى است كه مفقود بسبب باشد.

تقديم ابداع بر اختراع به جهت افاده كمال قدرت الهى است، و ذاتى كه مبدع اشياء باشد، احتياج به شريك و ولد ندارد أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ: از كجا بوده و چگونه باشد مر ذات الهى را فرزندى‌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ: و حال آنكه نيست مر او را زنى كه فرزند از او پديد آيد، و چگونه او را صاحبه باشد در صورتى كه در تزويج، كفو و همسر و جنسيت شرط است و او را كفو و مجانستى با ماسوى نيست. بعلاوه موجب نقص و احتياج و عيب، و ذات ذو الجلال از اينها منزه است. وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ: و ايجاد فرموده همه چيزها را، و خالق را مثلى و نظير و مانندى نيست به مخلوق. وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌: و حق سبحانه به همه چيزها داناست و غير و احاطه علميه به موجودات ندارد.

تنبيه- آيه شريفه دال است بر نفى ولد و صاحبه از ذات سبحانه به وجوهى:

1- اتخاذ ولد يا براى حاجت يا به عبث باشد، و اين دو بر حق تعالى روا نبود.

2- ولد از جنس والد پس از جهتى مشارك و از جهتى مغاير باشد، و مشاركت و مغايرت از لوازم حدوث، و آن نسبت به ذات متمنع است. 3- ولد جزء منفعل از وارد، موجب انفعال باشد «تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا».


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (101)

ترجمه‌

نوپديد آورنده آسمانها و زمين است كجا باشد مر او را ولد با آنكه نبوده است مر او را زنى و آفريد همه چيز را و او بهمه چيزى دانا است.

تفسير

خداوند ايجاد فرمود آسمانها و زمين را بعلم خود بدوا نه از چيزى و نه از روى نقشه كه سابقه داشته باشد چنانچه در مجمع از امام باقر (ع) نقل نموده است و چگونه ممكن است كسيكه زن نداشته باشد اولاد پيدا كند چون كسانيكه اثبات ولد براى او نمودند اثبات زن ننمودند و كسيكه تمام موجودات را خلق نموده و عالم بهمه آنها است مستغنى از همه چيز است ..

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


بَدِيع‌ُ السَّماوات‌ِ وَ الأَرض‌ِ أَنّي‌ يَكُون‌ُ لَه‌ُ وَلَدٌ وَ لَم‌ تَكُن‌ لَه‌ُ صاحِبَةٌ وَ خَلَق‌َ كُل‌َّ شَي‌ءٍ وَ هُوَ بِكُل‌ِّ شَي‌ءٍ عَلِيم‌ٌ (101)

ابداع‌ كننده‌ آسمانها و زمين‌ ‌است‌ چگونه‌ و ‌از‌ كجا ‌باشد‌ ‌براي‌ ‌او‌ ولد و حال‌ آنكه‌ نيست‌ ‌براي‌ ‌او‌ زوجه‌ و زني‌ و خلق‌ فرمود ‌هر‌ چيزي‌ ‌را‌ و ‌او‌ ‌است‌ بهر چيزي‌ دانا.

بَدِيع‌ُ السَّماوات‌ِ وَ الأَرض‌ِ بديع‌ بمعني‌ ايجاد چيزيست‌ بدون‌ نقشه‌ و بدون‌ سابقه‌ نظير اختراع‌ ‌يعني‌ ايجاد بدون‌ اسباب‌ و معدات‌ و ممكن‌ ‌است‌ ‌در‌ بشر بسا ابداع‌ صنعتي‌ كند ‌که‌ سابقه‌ نداشته‌ ‌باشد‌ مثل‌ طيّاره‌ ‌ يا ‌ تلفن‌ و امثال‌ اينها ‌اگر‌ چه‌ اينها ‌هم‌ بدون‌ نقشه‌ نيست‌ ولي‌ اختراع‌ ‌که‌ بدون‌ اسباب‌ و معدات‌ ‌باشد‌ جز ‌خدا‌ احدي‌ قدرت‌ ندارد و سماوات‌ ‌اينکه‌ كرات‌ جويّه‌ و منظومه‌هاي‌ شمسيه‌ و سيّاره‌ها و كواكب‌ علويه‌ و فضاء وسيعي‌ ‌که‌ اينها ‌در‌ ‌آن‌ سير منظّم‌ دارند و ارض‌ ‌اينکه‌ كره‌ زمين‌ ‌که‌ مركب‌ ‌از‌ كره‌ آب‌ و خاك‌ و هوا و نار ‌است‌ و ساير عناصر و ذكر السموات‌ و الارض‌ ‌از‌ باب‌ اينست‌ ‌که‌ محسوس‌ انسان‌ ‌است‌ و الّا عجائب‌ قدرت‌ ‌غير‌ متناهيست‌ ‌از‌ عالم‌ مجردات‌ و خلقت‌ ملائكه‌ و لوح‌ و قلم‌ و عرش‌ و كرسي‌ و بهشت‌ و جهنم‌ و ‌ما وراء طبيعت‌ و خلقت‌ جن‌ و جواهرات‌ و اعراض‌ و غيرها ‌الي‌ ‌ما شاء اللّه‌.

أَنّي‌ يَكُون‌ُ لَه‌ُ وَلَدٌ ‌با‌ اينكه‌ توليد و تناسل‌ احتياج‌ باموري‌ دارد اولا بايد ماده‌ جسماني‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌او‌ خارج‌ شود و ثانيا قوه‌ و استعدادي‌ ‌در‌ ‌او‌ ‌باشد‌ ‌که‌ بمقام‌ فعليت‌ برسد و ثالثا جفتي‌ لازم‌ دارد ‌که‌ ‌از‌ طرف‌ فاعل‌ ‌در‌ محل‌ قابل‌ قرار گيرد لذا ميفرمايد وَ لَم‌ تَكُن‌ لَه‌ُ صاحِبَةٌ زيرا ولد انتسابش‌ بپدر منوط باينست‌ بلكه‌ جميع‌ موجودات‌ امكانيه‌ نسبتش‌ بخداوند ‌علي‌ السواء ‌است‌ ‌از‌ ثري‌ ‌تا‌ ثريا ‌از‌ ذرّه‌ ‌تا‌ درّه‌، ‌از‌ فرش‌ ‌تا‌ عرش‌، ‌از‌ ماديات‌ ‌تا‌ مجردات‌ كلا و طرا تمام‌ مصنوع‌ و مخلوق‌ ‌او‌ ‌است‌ و ‌او‌ خالق‌ و صانع‌ ‌آنها‌ ‌است‌ لذا ميفرمايد وَ خَلَق‌َ كُل‌َّ شَي‌ءٍ

جلد 7 - صفحه 156

و خلقت‌ ‌او‌ مثل‌ توليد و تناسل‌ طبيعي‌ عادم‌ الشعور نيست‌ زيرا پدر فقط رفتن‌ نزد مادر باختيار ‌او‌ ‌است‌ ‌که‌ يكي‌ ‌از‌ اسباب‌ و معدات‌ ‌است‌ ولي‌ ايجاد نطفه‌ ‌در‌ صلب‌ ‌او‌ و استخراج‌ ‌از‌ اعضاء ‌او‌ و استقرار ‌در‌ رحم‌ و تبدلات‌ و تغيرات‌ و خلع‌ و لبس‌ نطفه‌ بعلقه‌ و مضغه‌ و لحم‌ و عظم‌ و صورت‌ و اعضاء و افاضه‌ روح‌ و تنميه‌ و تغذيه‌ و ‌غير‌ اينها تمام‌ بدون‌ اختيار و بدون‌ علم‌ ‌است‌ و خداوند عالم‌ تمام‌ مخلوقات‌ و اشياء ‌را‌ ‌از‌ روي‌ علم‌ و قدرت‌ ايجاد ميفرمايد.

وَ هُوَ بِكُل‌ِّ شَي‌ءٍ عَلِيم‌ٌ و مراد ‌از‌ شي‌ء ‌ما يشي‌ء وجوده‌ ‌است‌ و بعبارت‌ ديگر ماهيت‌ ‌که‌ لباس‌ وجود پوشيده‌ ‌باشد‌ و وجودش‌ ‌غير‌ ماهيت‌ ‌او‌ ‌است‌ و ‌اينکه‌ خاص‌ ممكنات‌ ‌است‌ ‌که‌ گفتند (الممكن‌ زوج‌ تركيبي‌) و اطلاق‌ شي‌ء ‌بر‌ خداوند غلط ‌است‌ زيرا صرف‌ وجود و محض‌ وجود و بحث‌ وجود ‌است‌ (الحق‌ ماهيته‌ انيّته‌ اذ مقتضي‌ العروض‌ معلوليته‌) و اينكه‌ گفتند (شي‌ء ‌لا‌ كالاشياء) نوع‌ عنايت‌ ‌است‌ ‌يعني‌ وجوديست‌ نه‌ مثل‌ ساير موجودات‌.

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- خداوند پدیدآورنده آسمان و زمین بدون داشتن نمونه و الگویى از قبل (بدیع السموت و الأرض) «بدیع» یعنى خالق و مبدع. معنى بدیع بودن خداوند آن است که او خالق و مخترع عالم است، بدون الگو گرفتن از نمونه اى. (لسان العرب).

۲- خداوند ایجادکننده آسمانها و زمین از کتم عدم است. (بدیع السموت و الأرض)

۳- خداوند نه فرزندى دارد و نه هیچگاه همسرى داشته است. (أنى یکون له ولد و لم تکن له صحبة)

۴- وجود فرزند براى خدا، با توجه به نبودن همسرى براى وى، امرى نامعقول است. (أنى یکون له ولد و لم تکن له صحبة)

۵- توالد از طریق زوجیت میسر است. (أنى یکون له ولد و لم تکن له صحبة)

۶- ابداع کننده هستى (خداوند) سزاوار تسبیح و منزه از داشتن شریک و فرزند است. (سبحنه و تعلى عما یصفون. بدیع السموت و الأرض)

۷- خداوند آفریننده همه موجودات است. (و خلق کل شىء)

۸- تصور وجود فرزند براى خدا، با توجه به مخلوق خدا بودن همه چیز، امرى نامعقول است. (أنى یکون له ولد ... و خلق کل شىء)

۹- خداوند داراى آگاهى ژرف و گسترده به همه موجودات هستى است. (و هو بکل شىء علیم)

۱۰- آفرینش هستى بر اساس علم گسترده خداوند است. (خلق کل شىء و هو بکل شىء علیم)

۱۱- انحصار آفرینش هستى به خدا، دلیل بى نیازى او از فرزند و شریک است. (أنى یکون له ولد ... و خلق کل شىء و هو بکل شىء علیم)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: خالق آسمان ۱، ۲
  • آفرینش: خالق آفرینش ۶ ; خلقت آفرینش ۱۰
  • اسماء و صفات: صفات جلال ۳، ۴، ۶، ۱۱ ; علیم ۹
  • امور: نامعقول ۴، ۸
  • توالد: اسباب توالد ۵
  • خدا: ابداع خدا ۱، ۲، ۶ ; اختصاصات خدا ۱۱ ; تسبیح خدا ۶ ; تنزیه خدا ۳، ۶، ۱۱ ; خالقیت خدا ۲، ۶، ۷، ۱۱ ; خدا و فرزند ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۱ ; خدا و همسر ۳، ۴ ; دلایل بیخنیازى خدا ۱۱ ; علم خدا ۹، ۱۰ ; ویژگى خالقیت خدا ۱
  • زمین: خالق زمین ۱، ۲
  • موجودات: خالق موجودات ۷ ; مخلوقیت موجودات ۸

منابع